ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ประวัติสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2532   ตั้งอยู่เลขที่  122  หมู่  12     ถนนเทศบาล  1  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ปี  พ.. 2540  ได้ติดต่อขอปรับปรุงตัวอาคารโดยย้ายจากด้านหน้าของที่ดินเข้ามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้มีที่ดินด้านหน้าและต่อเติมด้านข้างออกไปทั้ง  2  ด้าน ๆ  ละ  2  ห้อง  จัดทำห้องสุขาเพิ่มอีก  4  ห้อง

ปี  พ.. 2542  นางเพลินพิศ  เรืองชาญ  ได้ลาออกจากการเป็นผู้จัดการ  และแต่งตั้งให้นายอดิเทพ  เรืองชาญ  เป็นผู้จัดการแทน

ปี  พ.. 2546 ได้ขอขยายการศึกษาโดยขอเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียน  25  คน  เป็นนักเรียนชายจำนวน  16  คน  นักเรียนหญิงจำนวน  9  คน  และขอซื้อที่ดินและอาคาร 

ปี  พ.. 2547  ได้ทำการเช่าที่ดินตามหนังสือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่  ภ.บ.ท. 5  จำนวน  1  ไร่  3  งานและได้ก่อสร้างอาคารเพิ่ม  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวจำนวน  3  ห้องเรียนขึ้น  1  หลัง  พร้อมทั้งได้ขอขยายทำการสอนเป็นตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  170  คน  เป็นนักเรียนชาย  93  คน  นักเรียนหญิง  77  คน 

ปี  พ.ศ. 2548  ได้ขอขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา  จากเดิมเปิดระดับประถมศึกษาปีที่  1 3  เป็นระดับประถมศึกษาปีที่  1 6  และขอขยายเพิ่มความจุนักเรียนจากเดิมจำนวน  120  คน  เป็น  270  คน   

ปี  พ.ศ. 2549  ได้ขอขยายห้องเรียน  และความจุนักเรียนระดับอนุบาล  จากเดิม  3  ห้องเรียน  ความจุ  120  คน  เป็น  5  ห้องเรียน  ความจุ  200  คน

ปี  พ.ศ. 2550  ได้เปิดทำการสอน 2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และประถมศึกษา  มีนักเรียน  จำนวน  271  คน  ( ข้อมูลเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2551 )

ปี  พ.ศ. 2551  สร้างอาคารชั่วคราวหนึ่งหลัง  มีเด็กอนุบาล  และชั้นประถมศึกษา  258  คน ( ข้อมูลเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2552 )

ปี  พ.ศ. 2552  สร้างลานเอนกประสงค์โดยการเทพื้นคอนกรีต  มีเด็กอนุบาล  และชั้นประถมศึกษา  265  คน ( ข้อมูลเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 )                                           

ปี พ.ศ.2553 สร้างอาคารชั้นเดียวหนึ่งหลังและสร้างเรือนไม้สองชั้น ด้านล่างเป็นห้องครัว ห้องเก็บของ ข้างบนแสดงอุปกรณ์การทำนา  และอาชีพท้องถิ่น  มีนักเรียนระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษา  จำนวน  263  คน (ข้อมูล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554)

ปี พ.ศ. 2555  ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 1   เป็นห้องเรียนของชั้นอนุบาล มีนักเรียนระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษาจำนวน  284 คน(ข้อมูลเมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2555)

ปี พ.ศ. 2556 ปรับปรุงห้องอนุบาลทั้ง 3 ห้อง มีนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาจำนวน 265 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 )

ปี พ.ศ. 2557 ทำสนามเปตอง เพิ่มเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น และติดตั้งพัดลมทุกห้อง มีนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาจำนวน 228 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 )

ปี พ.ศ. 2558 ปรับปรุงพลิกโฉมโรงเรียนและห้องเรียนด้วยระบบ Brain   Base  Learning  ( BBL )  

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2558